Intervjustudie om mäns upplevelser av våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för våld inom en nära relation? I så fall vill Uppsala universitet få kontakt med dig i samband med en intervjustudie. Studiens syfte är att förbättra bemötandet från vårdpersonal så att fler män ska våga söka professionell hjälp.

Här följer informationsbrevet från dem som står bakom studien:

Kontakt:

Camilla Almersson
Tfn: 070-225 16 49
E-post: camilla.almersson.2326@student.uu.se
Handledare: Kristina Haglund
Tfn: 070-514 96 84
E-post: kristina.haglund@neuro.uu.se

Information till intervjupersoner angående intervjustudien Heterosexuella mäns upplevelser av våld i nära relationer: Önskemål av bemötande inom vården.

Våld mot män i nära relationer är en företeelse som fått bristande uppmärksamhet inom forskningsvärlden och populärmedia. Få studier har genomförts där mäns upplevelser av våld i nära relationer beskrivs. Det är betydelsefullt att uppmärksamma att heterosexuella män utsätts för våld i nära relationer och belysa ämnet utifrån en utsatt mans synvinkel.
Förhoppningen är att studien kan bidra till att underlätta för utsatta män att våga söka professionell hjälp och skapa förståelse hos vårdpersonal och samhället i stort att även heterosexuella män kan utsättas för våld i nära relationer.

Du tillfrågas härmed om att delta i en intervjustudie där syftet är att beskriva hur
heterosexuella män upplever att vara utsatta för våld i nära relationer. Ett ytterligare syfte är att beskriva hur dessa män önskar att bli bemötta av vårdpersonal.

För att delta ska du vara en heterosexuell man, över 18 år och du ska ha erfarenheter av attv ara utsatt för våld i nära relationer i vuxen ålder. Därmed berörs inte sexuellt utnyttjande eller misshandel i barndomen. Du behöver kunna förstå svenska i tal och skrift.

Intervjuerna beräknas ta cirka 45 minuter och ljudinspelas. Deltagandet är helt frivilligt ochd u kan när som helst välja att avsluta ditt deltagande, utan att det får några konsekvenser för dig. Inga obehöriga kommer att få ta del av intervjuerna som raderas när examensarbetet är godkänt. Framkommer information som kan användas för att identifiera dig kommer den informationen att raderas. Du tillfrågas härmed om samtycke till att dina kontaktuppgifter lämnas ut till mig, via verksamhetschefen på organisationen du sökt stöd ifrån som i sin tur
förmedlar till mig att du är intresserad av att delta i studien.

Studien pågår under veckorna 14–22, 2018. Tänkt period att genomföra intervjuerna är vecka14 –16, med möjlighet till flexibilitet i viss mån. Du är välkommen att maila eller ringa mig under vecka 14 för att boka tid för intervju alternativt kontaktar jag dig under vecka 15. För mer information är du välkommen att höra av dig till mig.

Vänligen,
Camilla Almersson,
sjuksköterska under specialistutbildning i psykiatrisk vård vid Uppsala universitetet.